caesen

Política de privacitat

Perquè ens agrada fer bé les coses

Condicions generals d´ús

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús de la pàgina web www.valuatravel.com la qual la propietat és de Valua Travel, SL, (en endavant, el PROPIETARI) amb NIF B65903627 i domicili en C / Muralla de Sant Llorenç, 37, 4t 1a, Mataró, CP 08302 (Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil 1, Tom 43.454, Foli 212, full B 430405.

Per poder utilitzar i registrar-se a la pàgina web, l’usuari ha de ser major de 14 anys o bé comptar amb l’Autorització dels pares i / o tutors legals. Propietat (Drets d’autor i propietat intel·lectual)

La pàgina web www.valuatravel.com és una obra composta de diversos Elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, etc.), la qual la Propietat Intel·lectual li correspon al PROPIETARI, excepte en el Referent a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

El PROPIETARI i els seus llicenciants retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre Valua Travel, SL sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, el PROPIETARI és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i la disposició dels continguts de Valua Travel, SL, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

El PROPIETARI és també l’únic titular del disseny i imatge gràfica de la Valua Travel, S.L, reservant les accions que legalment li corresponguin contra les persones que poguessin fer imitacions o usos deslleials.

 


Usos de la Pàgina WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar la present pàgina web i tot el seu contingut de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’Ús, i les Condicions Particulars que, si escau, li siguin d’aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de l’aplicació i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable. En particular, l’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic.

 


Reclamacions

Poden efectuar qualsevol queixa o reclamació a través de l’adreça de correu electrònic dades@valuatravel.com o mitjançant l’adreça postal C / Muralla de Sant Llorenç 37, 4rt 1a, Mataró. 08302 (Barcelona). Espanya.

Si desitgen un full oficial de reclamació poden sol·licitar-la a la nostra adreça de correu electrònic dades@valuatravel.com

Per a la resolució de qualsevol conflicte seran competents els Tribunals del domicili del consumidor.

 


Protecció de dades

La informació o dades personals que ens facilitis sobre tu seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat. En fer ús de la pàgina web www.valuatravel.com es consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens facilitis són veraces i es corresponen amb la realitat.

 


Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Valua Travel, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.valuatravel.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Valua Travel, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Valua Travel, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Valua Travel, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el propi usuari a través d’un email a: dades@valuatravel.com o a l’adreça: C / Muralla de Sant Llorenç, 37, 4ºart 1a., C.P. 08302 – Mataró (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Valua Travel, S.L.

 


Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Valua Travel, S.L., tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.valuatravel.com, amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’www.valuatravel.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.valuatravel.com

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de www.valuatravel.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça abans esmentada.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 


Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de Valua Travel, S.L., els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Per poder utilitzar i registrar-se a la pàgina web, l’usuari ha de ser major de 14 anys o bé comptar amb l’autorització dels pares i / o tutors legals. El PROPIETARI podrà posar-se en contacte amb l’usuari en qualsevol moment perquè demostri l’edat real i, si escau, demostri tenir la corresponent autorització dels pares i / o tutors legals, pel que l’usuari haurà d’aportar una còpia del seu document oficial d’identitat acreditatiu a l’efecte, així com la resta de documentació que pugui ser necessària per a la verificació per part del PROPIETARI; en cas de no fer-ho o de no fer-ho correctament, el PROPIETARI podrà donar de baixa a l’usuari de la pàgina web.

Aquestes Condicions d’ús afecten als teus drets i obligacions legals. Si no acceptes complir totes les Condicions d’ús, no accedeixis ni utilitzis el Servei.

 


Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Valua Travel, S.L., llevat obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats serveis amb proveïdors de tot Europa, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació. Si vostè requereix de la llista dels proveïdors que operen amb les seves dades pot requerir a través del correu dades@valuatravel.com amb el títol del missatge “Dades Proveïdors”.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Valua Travel, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Valua Travel, S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

 


Drets propietat intel·lectual www.valuatravel.com

Valua Travel, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.valuatravel.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.valuatravel.com sense el consentiment previ i per escrit.

 


Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Valua Travel, S.L., tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

Valua Travel, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de Valua Travel, S.L., i queda prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Valua Travel, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 


Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Valua Travel, S.L. i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Valua Travel, S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

 


Protecció de la informació allotjada

Valua Travel, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Valua Travel, S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Valua Travel, S.L.

 


Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Valua Travel, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Valua Travel, S.L. està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Valua Travel, S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.